گام 1 از 8
برای مثال : محمدرضا
برای مثال : خدری

دانشجویان کلیه رشته ها بجز دانشجویان کاردانی و کارشناسی نقاشی می توانند در این طرح ها شرکت کنند.
توجه داشته باشید دانشجویان رشته نقاشی در این طرح حضور نخواهند داشت.